Oferta biura rachunkowego

Misją mojego Biura jest wsparcie Was w konfrontacji z natłokiem przepisów, ich zmian oraz różnymi interpretacjami tych samych norm. To my czytamy i studiujemy akty prawne, orzeczenia i publikacje, Wy zaś jesteście zobowiązani rzetelnie przedstawiać stan faktyczny, pytać, pytać i słuchać uważnie wskazówek i wyjaśnień.  Musicie pamiętać, to Wy jesteście podatnikami, płatnikami itd. my zaś jedynie usługodawcami.

Każdy podatnik odpowiada przed organami administracji publicznej za niewłaściwe zastosowanie się do przepisów, odpowiedzialność oprócz wymiaru finansowego może również przełożyć się na wyrok ograniczenia lub pozbawienia wolności. Dzieje się tak niezależnie od zapisów umowy o świadczenie usług z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji dla celów podatkowych, tej odpowiedzialności po prostu nie można przenieść na inną osobę.

Jedyne co pozostaje to roszczenie względem usługodawcy na drodze sądowego postępowania cywilnego bądź ugody. Dlatego warto sprawdzić czy usługodawca tak istotnej usługi posiada właściwe kwalifikacje oraz czy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Dlatego w przeciwieństwie do wielkich biur u nas każdy dokument jest przeglądany i analizowany przez doradcę podatkowego.

Po tym wstępie, aby sprostać wymaganiom rynkowym, proponujemy współpracę w oparciu o cenniki:

Cennik standard – „Biuro rachunkowe”

- skierowany do osób*, które znają doskonale swoje obowiązki, potrzebują przede wszystkim pomocy w zgodnym z przepisami ujęciem w właściwych ewidencjach, przekazanych do Biura dokumentów. W przypadku potrzeby wsparcia wykraczającego poza standard korzystają z usług doradztwa podatkowego dodatkowo według cennika.

Cennik premium – „Doradztwo Podatkowe

– skierowany do osób*, stawiających sobie za cel jak najlepsze wykonywanie czynności, do których posiadają właściwe kwalifikacje, a w zakresie pozostałym, korzystających z pomocy osób posiadających stosowne przygotowanie. Nastawionych na współpracę, celem ograniczenia ryzyk i optymalizację obciążeń. Oferta ta zawiera szereg możliwości bieżącego, co oznacza najefektywniejszego reagowania na zagrożenia i szanse w tym obszarze.

Rozwiązanie indywidualne

W przypadku kiedy ze względu na rozmiar lub inne uwarunkowania, najlepszym rozwiązaniem jest prowadzenie ksiąg i ewidencji w Waszej siedzibie, proponujemy bieżący nadzór nad ich prowadzeniem.
W tym zakresie propozycja współpracy powstaje w drodze negocjacji.

osób* - osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, osoba prawna.