Oferta usług doradztwa podatkowego

Zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym następująco zdefiniowano zakres czynności doradztwa podatkowego:

1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;

4) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt1.

 

Zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa powyżej, zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy.

 

Zawiadamiam wszystkich klientów moje kancelarii - przyjęcie zlecenia odbywa się wyłącznie poprzez sporządzenie stosownej notatki/zlecenia w formie pisemnej. Zgodnie z art. 736. kodeksu cywilnego - Kto zawodowo trudni się załatwianiem czynności dla drugich, powinien, jeżeli nie chce zlecenia przyjąć, zawiadomiċ o tym niezwłocznie dającego zlecenie.