Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej

Dla wielu powiązania podmiotów i zagadnienia dokumentacji podatkowej tych transakcji wydają się tematem wielkich korporacji. Niestety nic bardziej błędnego już spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dokonująca outsourcing'u usług na rzecz swoich udziałowców powinna przeanalizować to zagadnienie. Gdyż przygotowanie dokumentacji w terminie 7 dni jest naprawdę zdarzeniem o charakterze ekstremalnym.

Dla przykładu udziałowiec NZOZ prowadzonego w formie sp. z o.o. świadczący na jej rzecz usługi medyczne już po przekroczeniu w roku 2012 kwoty 132 504,00 zł powoduje potrzebę sporządzenia takiej dokumentacji.


Zgodnie z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami – w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych.
Obowiązek ten obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:
1) 100 000 euro – jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego, określonego zgodnie z art. 16 ust. 7, albo
2) 30 000 euro – w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo
3) 50 000 euro – w pozostałych przypadkach.
Dokumentacja cen transferowych obejmuje również transakcję, w związku z którą zapłata należności wynikająca z takiej transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20 000 euro.

 

Rok

Kwota euro

Równowartość w złotych

Średni kurs euro z ostatniego
dnia roku podatkowego

Tabela NBP

2012 100 000 441 680,00  4,4168 zł

Tabela nr 252/A/NBP/2011

z dnia 30.12.2011

50 000 220 840,00
30 000 132 504,00
20 000 88 336,00

2011

   

100 000

396 030,00

3,9603 zł

   

Tabela nr 255/A/NBP/2010
z dnia 31.12.2010

   

50 000

198 015,00

30 000

118 809,00

20 000

79 206,00

2010

   

100 000

410 820,00

4,1082 zł

   

Tabela nr 255/A/NBP/2009
z dnia 31.12.2009

   

50 000

205 410,00

30 000

123 246,00

20 000

82 164,00

2009

   

100 000

417 240,00

4,1724 zł

   

Tabela nr 254/A/NBP/2008
z dnia 31.12.2008

   

50 000

208 620,00

30 000

125 172,00

20 000

83 448,00

2008

   

100 000

358 200,00

3,5820 zł

   

Tabela nr 252/A/NBP/2007
z dnia 31.12.2007

   

50 000

179 100,00

30 000

107 460,00

20 000

71 640,00

2007

   

100 000

383 120,00

3,8312 zł

   

Tabela nr 252/A/NBP/2006
z dnia 29.12.2006

   

50 000

191 560,00

30 000

114 936,00

20 000

76 624,00

2006

   

100 000

385 980,00

3,8598 zł

   

Tabela nr 252/A/NBP/2005
z dnia 30.12.2005

   

50 000

192 990,00

30 000

115 974,00

20 000

77 196,00

2005

   

100 000

407 900,00

4,0790 zł

   

Tabela nr 256/A/NBP/2004
z dnia 31.12.2004

   

50 000

203 950,00

30 000

122 370,00

20 000

81 580,00

2004

   

100 000

471 700,00

4,7170 zł

   

Tabela nr 253/A/NBP/2003
z dnia 31.12.2003

   

50 000

235 850,00

30 000

141 510,00

20 000

94 340,00

2003

   

100 000

402 020,00

4,0202 zł

   

Tabela nr 251/A/NBP/2002
z dnia 31.12.2002

   

50 000

201 010,00

30 000

120 606,00

20 000

80 404,00

2002

   

100 000

352 190,00

3, 5219 zł

   

Tabela nr 252/A/NBP/2001
z dnia 31.12.2001

   

50 000

176 095,00

30 000

105 657,00

20 000

70 438,00

2001

   

100 000

385 440,00

3,8544 zł

   

Tabela nr 252/A/NBP/2000
z dnia 29.12.2000

  

50 000

192 720,00

30 000

115 632,00

20 000

77 088,00